Ban Điều Hành

BAN ĐIỀU HÀNH

Canh Trương: Trưởng
Ban Điều Hành

Chinh Vũ:
Hiệu Trưởng

Triet Lữ:
Hiệu Phó

Trịnh Vũ
PHHS

Huyền Trần:
Thư Ký

Tuyết Nguyễn:
Thủ Quỹ

Hạnh Trần

Thảo Ngô

Nga Nguyễn

Kim Tiến Nguyễn

Lộc Văn

Hiếu Nguyễn