Category Archives: Lớp Vở Lòng

Lớp Vỡ Lòng

Lớp vỡ lòng là lớp nhỏ nhất, các em lớp vỡ lòng  sẽ được học hát và học thuộc lòng hết 29 chữ cái (17 phụ  âm đơn và 12 nguyên âm), số (0-20), dấu (Dấu sắc, huyền, hỏi, ngã và nặng) và còn 11 phụ âm ghép thì cũng cho các em biết. Nếu các em vững rồi thì thử ráp vần. Thi lên lớp thì chỉ 29 chữ cái, số và dấu.