Lớp 3

Vài lưu ý về việc dạy lớp ba, về vần của lớp ba cũng giống lớp hai; tức là không cần phải ráp từng mẫu tự mà chỉ cần dạy cách đọc vần rồi để học sinh tự đọc khi ráp các phụ âm và dấu vào vần. Những bài tập đọc của lớp ba bắt đầu dài hơn với những đề mục đa dạng và có phần lịch sử để học sinh học thêm những từ vựng mới. Phần tập đặt câu cần phải chú trọng và yêu cầu học sinh làm câu đầy đủ ý nghĩa và dài hơn với sự cố gắng thêm vào những ý tưởng phụ. Những câu trong phần điền vào chỗ trống và câu trả lời cho những câu hỏi trong bài tập đọc là những cơ hội thực tập cách đặt câu.

Khi học hết lớp 3, học sinh phải đạt được những điều sau đây:

  1. Đọc và viết thông thạo: nguyên âm và phụ âm kép của tiếng Việt Nam (ay, ây, am, ăm, âm, an, ăn, ân, ao, au, âu, ac, ăc, âc, ap, ăp, âp, at, ăt, ât, em, êm, im, en, ên, in, ep, êp, ip, et, êt, it)
  2. Học sinh có thể đọc trôi chảy toàn bài học ngắn.
  3. Học sinh có thể đặt được một câu dài và đầy đủ ý nghĩa.
  4. Học sinh có thể giải nghĩa những từ mới trong bài học
  5. Học sinh có thể đàm thoại về đề tài đã học trong sách (gia đình, xã hội, và nhà trường)
  6. Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu

Hoàn tất 4 lần thi