Lớp 4

Những đề tài của bài học bắt đầu trở nên đa dạng với mục đích tạo cho học sinh nguồn ngữ vựng phong phú về mọi khía cạnh của cuộc sống. Chủ đề về lịch sử bắt đầu từ thời lập quốc, đặc biệt chú trọng những anh hùng dân tộc có công dựng nước và giữ nước. Vì để thích hợp với trình độ học sinh, bài sử đã được viết giản dị hóa nên có thể không đầy đủ. Thầy cô dạy bài sử cũng nên tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử để giải thích rõ hơn cho học sinh.

Khi học hết lớp 4, học sinh phải đạt được những điều sau đây:

  1. Học sinh có khả năng tìm được đại ý của bài học
  2. Học sinh có khả năng giải nghĩa những từ mới bằng tiếng Việt trong phạm vi bài học.
  3. Học sinh có khả năng nghe, hiểu, và trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt trong phạm vi bài học.
  4. Học sinh có khả năng đặt câu dài và phức tạp dựa theo các từ cho sẵn
  5. Học sinh có khả năng đọc trôi chảy toàn bài học dài.
  6. Học sinh có thể đàm thoại về đề tài đã học (lịch sử, anh hùng dân tộc, truyền thống, gia đình, xã hội, và nhà trường)
  7. Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu

Hoàn tất 4 lần thi