Lớp 5

Các em bắt đầu giai đoạn tập viết một đoạn văn dài. Thầy cô nên khuyến khích học sinh đặt những câu dài với nhiều ý tưởng phụ thuộc để dẫn tới việc viết một đoạn văn. Các đề tài của bài tập đọc bắt đầu đi vào những đề tài phong tục tập quán phức tạp hơn. Bài lịch sử bao gồm các vị anh hùng dân tộc để nêu cao tinh thần yêu nước của Việt Nam. Ngoài ra với mục đích giáo dục về lòng yêu nước Việt Nam, một số bài tập đọc sẽ hướng về chủ đề này vào phần cuối sách. Lớp năm là lớp bắt đầu giới thiệu về những khái niệm trừu tượng về văn hóa, phong tục, lòng yêu nước. Quý thầy cô nên nhân cơ hội gói ghém tình cảm yêu nước Việt Nam trong các bài giảng để học sinh hiểu về vẻ đẹp của người Việt Nam và tạo nên niềm tự hào là người Việt Nam cho học sinh. 

Khi học hết lớp 5, học sinh phải đạt được những điều sau đây:

  1. Học sinh có khả năng tìm được đại ý và phân đoạn bài học
  2. Học sinh có khả năng tìm từ ngữ đồng nghĩa và phản nghĩa trong phạm vi bài học
  3. Học sinh có khả năng viết một đoạn văn dài và phức tạp dựa theo các từ cho sẵn hoặc chủ đề
  4. Học sinh có khả năng đối thoại về nhà trường, xã hội, lịch sử Việt Nam, phong tục, tập quán, lễ lộc, gia đình, thức ăn Việt Nam
  5. Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu

Hoàn tất 4 lần thi